Další služby

Výše uvedeným výčtem naše služby nekončí, rádi Vám pomůžeme i s dalšími těžkostmi. Naši pomoc můžete potřebovat např. při vymáhání pohledávek (za energie, nájemné atp.), při uzavírání všech možných smluv, ať už se bude jednat o smlouvu kupní, do které budete chtít např. vtělit některou z doložek INCOTERMS 2010, smlouvu o dílo nebo smlouvu o obchodním zastoupení. Možná se rozhodnete pro výstavbu nové výrobní haly, nebo budete pro své rozrůstající se podnikání chtít zakoupit reprezentativní sídlo v centru krajského města – i zde Vám dokážeme nabídnout komplexní právní poradenství. Můžete se rovněž dostat do situace, kdy Vaši zaměstnanci způsobí škodu a Vy ji budete chtít uhradit z pojištění, avšak pojišťovna se bude zaštiťovat výlukou z pojištění a k plnění se mít nebude. I s těmito případy máme zkušenosti. Cizí nám není ani problematika správního práva a zastupování klientů ve správních řízeních dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve spojení se speciálními právními předpisy, kterými jsou např. stavební zákon nebo zákon o vyvlastnění. Plánujete uskutečnit výstavbu veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravní, vodní či energetické infrastruktury, avšak znamená to současně zásah do vlastnických práv třetích osob? Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právního poradenství v souvislosti s procesem vyvlastnění, a to již od fáze obligatorně předcházející tomuto procesu, tedy od přípravy smluvní dokumentace (kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen) potřebné pro jednání s konkrétními vlastníky o získání příslušných práv k dotčenému pozemku či stavbě dohodou. Hladký průběh tohoto procesu pak vyžaduje i podrobné vysvětlení smyslu a účelu předmětného stavebního záměru a jeho veřejného zájmu všem dotčeným osobám, včetně vypořádání jejich námitek. Bohužel ne vždy je i přes maximálně vstřícný přístup dohoda možná, a v takovém případě Vám rádi poskytneme komplexní právní zastoupení ve vyvlastňovacích řízeních (včetně zpracování návrhů na vyvlastnění a zajištění dokumentů nezbytných k doložení splnění veškerých zákonem požadovaných podmínek pro omezení či dokonce úplné odejmutí vlastnického práva), jakož i v řízeních před soudy, u nichž jsou nezřídka napadána rozhodnutí vydaná ve vyvlastňovacích řízeních.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz