Energetické právo

„Život plodí život. Energie vytváří energii.“

Sarah Bernhardt

Energetika je dynamickým a neustále se rozvíjejícím odvětvím (nové technologie, alternativní zdroje energie), s čímž mimo jiné souvisí i nárůst legislativních požadavků na aktéry působící v této oblasti. Pro takové subjekty je pak nezbytným předpokladem k úspěchu v jejich podnikání pomoc odborníků, kteří jim pomohou zorientovat se v oblasti energetického práva a přizpůsobit se průběžným legislativním změnám.

Naše advokátní kancelář svým klientům dlouhodobě poskytuje nadstandardní právní poradenství v oblasti energetického práva, a to zejména v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Mezi naše klienty patří významné státní instituce a organizace, jakož i subjekty zaměřující se na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou, zemním plynem a teplem. Komplexní právní poradenství poskytujeme rovněž klientům působícím na trhu s obnovitelnými (podporovanými) zdroji, ať už jde o solární, větrné nebo vodní elektrárny, bioplynové stanice či zařízení na spalování biomasy, a to zejména v souvislosti s problematikou veřejných podpor v oblasti OZE.

Našim klientům umíme poradit v otázkách výkonu licencovaných činností, jakož i ve věcech regulací na trzích v energetických odvětvích. Rádi poradíme i Vám, a to například v souvislosti s akvizicemi v oblasti energetiky, výstavbou, rekonstrukcemi a provozem energetické infrastruktury nebo připojováním výroben k distribučním soustavám. Můžete se na nás dále obrátit v souvislosti se zřizováním věcných břemen v elektroenergetice a plynárenství a vypořádáváním majetkových vztahů s vlastníky dotčených pozemků nebo ve sporech o vlastnictví energetických zařízení či ve věcech úhrady nákladů za připojení k FVE.

Rozumíme pravidlům fungování hospodářské soutěže na trzích s energiemi, pravidlům unbundlingu, veřejným podporám a službám obecného zájmu v oblasti konvenčních i obnovitelných zdrojů energie. Cizí nám není ani korporátní právo, příprava smluvní dokumentace všeho druhu (veškeré smlouvy uzavírané mezi účastníky na trhu s energiemi, projektové smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, licenční smlouvy k předmětům duševního a průmyslového vlastnictví či know-how, apod.), jakož i veškerá procesní agenda v oblasti energetiky, zejména zastupování ve správních a soudních řízeních.

Zadavatelům vykonávajícím relevantní činnost v oblasti energetiky (a nejen jim) rádi poradíme s přípravou a realizací zadávacích řízení či ve věcech dotací, ať již v rámci programů příslušných ministerstev, státních fondů nebo Evropské unie. Stranou naší pozornosti nezůstává ani evropská právní úprava regulující oblast energetiky.

Pokud Vás něco ve shora uvedeném výčtu zaujalo, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s Vámi zkonzultujeme Váš problém, zpracujeme pro Vás právní posudek či stanovisko, poskytneme výklad zákonných (především energetický zákon a zákon o POZE) i podzákonných norem (např. Pravidla trhu s elektřinou, Pravidla trhu s plynem) v oblasti energetiky a cenových rozhodnutí příslušného regulačního úřadu, provedeme korektury a revize Vašich dokumentů, případně Vás zastoupíme v řízeních před státními orgány a soudy. 

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz