Pro firmy

V rámci právního poradenství pro firmy se dlouhodobě věnujeme především korporátnímu právu, právu veřejných zakázek, právu cenných papírů, insolvenčnímu právu, energetickému právu, stejně jako právu dopravnímu a celé řadě oborů práva obchodního. Za dlouhou dobu existence naší kanceláře jsme však poskytovali právní poradenství v celé řadě oborů, které s podnikáním a postavením obchodních společností nějakým způsobem souvisejí. Proto máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit pomocí některého z kontaktů.

Korporátní právo

Jednou z přirozených lidských vlastností je vzájemné sdružování a vytváření organizovaných útvarů za účelem dosažení společného cíle. Pokud se navíc tato vlastnost spojí s podnikatelskou myšlenkou, nastává chvíle pro aplikaci korporátního práva. Možná právě Vy máte nyní nápad či záměr, který byste rádi realizovali s přáteli, kolegy nebo pečlivě vybranými obchodními partnery a za tím účelem potřebujete založit obchodní společnost. Po rekodifikaci soukromého práva je pro Vás tato forma podnikání dostupnější než dříve.

Cenné papíry – směnky, šeky, akcie

Cenné papíry jsou mnohdy neprávem spojovány s jistou složitostí a nesrozumitelností, která pak občany nebo podniky předem zrazuje od jejich praktického využití. To vše i přesto, že cenné papíry představují jeden z nejstarších a historií prověřených a osvědčených institutů, jejichž využití v praxi představuje častokrát jednoduché, avšak o to účelnější řešení, kterému nelze upřít jistou míru elegance. Jste věřitelem, který hledá efektivní způsob zajištění pohledávky? Jste v situaci, kdy dodáváte zboží s dlouhou splatností a potřebujete okamžitou hotovost? V takových případech se nabízí jedno vhodné a účelné řešení: využití směnky.

Energetické právo

Energetika je dynamickým a neustále se rozvíjejícím odvětvím (nové technologie, alternativní zdroje energie), s čímž mimo jiné souvisí i nárůst legislativních požadavků na aktéry působící v této oblasti. Pro takové subjekty je pak nezbytným předpokladem k úspěchu v jejich podnikání pomoc odborníků, kteří jim pomohou zorientovat se v oblasti energetického práva a přizpůsobit se průběžným legislativním změnám. 

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky a s nimi úzce související koncese jsou jednou z hlavních oblastí, ve kterých naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství. Vzhledem k nově účinnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ZZVZ), který nahradil dosavadní zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., ZVZ) a koncesní zákon (zákon č. 139/2006 Sb., KZ) a jenž reflektuje též nové směrnice EU (č. 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU), je právní rámec veřejných zakázek a koncesí pro zadavatele i dodavatele mnohem komplikovanější. Advokáti naší kanceláře se ale této oblasti práva věnují od samého počátku, a proto se velmi dobře orientují jak ve staré, tak i v nové právní úpravě včetně bohaté rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a příslušných soudů.

Dopravní právo

Mezinárodní i vnitrostátní přeprava jsou činnosti, při nichž se může lehce něco pokazit. Možná to znáte z vlastní zkušenosti – máte významného klienta v zahraničí, jemuž na základě kupní smlouvy posíláte sofistikovaný přístroj, a dopravce Vašemu zákazníkovi zásilku vydal poškozenou, pozdě, anebo jí nevydal vůbec, žádali jste náhradu škody a druhá strana se náhle prezentuje jako zasilatel a odmítá, že by kdy jednala jako dopravce. Možná jste naopak dopravce, který odvedl svou práci, ale nedostal zaplaceno, a přemýšlíte, po kom budete přepravné vymáhat soudní cestou, případně se Váš řidič stal účastníkem nehody, kterou nezavinil, a odesilatel se dožaduje náhrady škody vzniklé na přepravované zásilce.

Pracovní právo pro zaměstnavatele

S pracovněprávními vztahy se v průběhu svého života setká prakticky každý člověk, a to buď jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel. Ne vždy jsou však vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci harmonické a někdy dochází k situacím, kdy se zájmy účastníků pracovněprávního vztahu dostanou do vzájemného nesouladu nebo dokonce do příkrého rozporu. Zaměstnavatelé znají ze své praxe nepochybně případy, kdy museli chtě nechtě ukončit pracovní poměr svého zaměstnance, zaměstnanec však nesouhlasil s důvody, pro které dostal výpověď z pracovního poměru, nebo pro které mu byl pracovní poměr ukončen okamžitě, a zaměstnavatel se dlouho obával, aby toto rozvázání nebylo soudem nakonec označeno za neplatné.

Insolvenční právo

Spousta z nás již o insolvenci slyšela, ale asi jen málokdo by ji chtěl zažít. Insolvenční řízení však není vždy tzv. konečná, jak jej asi spousta lidí vnímá, ale naopak může jít o začátek cesty vzhůru, na jejímž konci čeká odpoutání se od finančních těžkostí. Insolvenční řízení je jedním z možných řešení jak pro fyzické osoby, tak i pro společnosti, ať už se nacházejí na straně věřitele nebo dlužníka. 

Další služby

Výše uvedeným výčtem naše služby nekončí, rádi Vám pomůžeme i s dalšími těžkostmi. Naši pomoc můžete potřebovat např. při vymáhání pohledávek (za energie, nájemné atp.), při uzavírání všech možných smluv, ať už se bude jednat o smlouvu kupní, do které budete chtít např. vtělit některou z doložek INCOTERMS 2010, smlouvu o dílo nebo smlouvu o obchodním zastoupení. Možná se rozhodnete pro výstavbu nové výrobní haly, nebo budete pro své rozrůstající se podnikání chtít zakoupit reprezentativní sídlo v centru krajského města – i zde Vám dokážeme nabídnout komplexní právní poradenství.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz