Veřejné zakázky

Veřejné zakázky a s nimi úzce související koncese jsou jednou z hlavních oblastí, ve kterých naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství. Vzhledem k nově účinnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ZZVZ), který nahradil dosavadní zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., ZVZ) a koncesní zákon (zákon č. 139/2006 Sb., KZ) a jenž reflektuje též nové směrnice EU (č. 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU), je právní rámec veřejných zakázek a koncesí pro zadavatele i dodavatele mnohem komplikovanější. Advokáti naší kanceláře se ale této oblasti práva věnují od samého počátku, a proto se velmi dobře orientují jak ve staré, tak i v nové právní úpravě včetně bohaté rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a příslušných soudů.

Budete-li se o veřejnou zakázku ucházet, potom ať už se bude jednat o veřejnou zakázku podlimitní či nadlimitní, bude pro Vás jako pro potenciálního dodavatele základním stavebním kamenem zpracování nabídky tak, aby splňovala požadavky dané zadavatelem v zadávací či kvalifikační dokumentaci. Jen tak totiž nebude Vaše nabídka vyloučena a Vy budete moci v zadávacím řízení uspět. Konkrétní požadavky zadavatelů se sice mnohdy liší, a to zejména v návaznosti na odvětví činnosti zadavatele a charakter daného trhu, všichni zadavatelé však požadují prokázání základní a profesní způsobilosti uchazeče a dále ekonomickou či technickou kvalifikaci. Uchazeč ovšem může prokázat část kvalifikace či plnit předmět veřejné zakázky za pomoci poddodavatele (subdodavatele), pak je ale třeba, aby v nabídce účastník předložil veškeré doklady a dokumenty nezbytné ke splnění podmínek zákona a zadavatele.

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti s právním poradenstvím zadavatelům i dodavatelům sahající od přípravy zadávací dokumentace či nabídky až po finální podpis smlouvy a její plnění. Jsou proto připraveni poskytnout Vám pomoc v průběhu celého zadávacího řízení (usnadní Vám orientaci v nových institutech ZZVZ a v zásadních změnách jako jsou mj. zásada přiměřenosti, horizontální spolupráce, předběžné tržní konzultace, nová úprava zadávací lhůty a podmínek vyloučení účastníka, inovativní partnerství, vyhrazené změny závazků, kritéria hodnocení kvality a nákladů životního cyklu, sektorové zakázky). Dále Vám naši advokáti rádi pomohou sepsat námitky proti úkonům zadavatele, a v neposlední řadě Vás zastoupí v řízení o přezkumu úkonů zadavatele před ÚOHS či soudem.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz