Pro veřejnou správu

Právní poradenství v oblasti veřejné správy, ať už myslíme státní správu nebo samosprávu, je specifickou činností. Především územní samospráva se mnohdy nachází ve složitém postavení a právní poradenství pro obce a kraje musí jít nutně daleko nad rámec ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. I když tyto subjekty hodlají vstoupit do čistě soukromoprávního vztahu, nemohou se tak docela oprostit od své veřejnoprávní podstaty a v mnoha ohledech musejí postupovat přesně stanoveným způsobem. Samosprávu však nelze redukovat jen na samosprávu územní, ale obdobným problémům musejí čelit i jiné druhy samosprávy, jako jsou veřejné vysoké školy nebo profesní samosprávy.  

Typickou problematikou, které se naše advokátní kancelář věnuje a v níž naši lidé radili řadě subjektů z oblasti veřejné správy, představuje poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Pokud tedy např. v rámci obce plánujete rekonstruovat školu, domov důchodců či jinou občanskou budovu nebo chcete vybudovat nové osvětlení nebo kanalizaci, či potřebujete vyřešit svoz odpadu v rámci obce, jste veřejným zadavatelem podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V pozici zadavatele se ovšem může ocitnout např. i univerzita či odborný ústav. V těchto případech se většinou jedná o nákup unikátních přístrojů, speciálního materiálu nebo stavbu budov sloužících jako vědecká pracoviště.

Jste-li v pozici zadavatele veřejné zakázky vždy (tím bývá např. stát, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace nebo právě územní samosprávné celky), nebo se do této pozice dostanete z důvodu čerpání dotací státu či EU (dotovaní zadavatelé) či z důvodu výkonu relevantní činnosti (sektoroví zadavatelé) budou pro Vás v každém případě stěžejní zejména bezchybně vypracované zadávací podmínky. Průběh následného zadávacího řízení má však také mnoho pravidel, které je třeba dodržet, abyste ve výběrovém řízení pořídili to, co potřebujete, a aby byl zároveň výběr dodavatele v souladu se zákonem. I když by se mohlo zdát, že tady už všechny starosti končí, ani následnou fázi realizace smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení nelze ponechat bez povšimnutí, neboť ani zde není možné aplikaci zákona opomíjet, aby např. nedošlo k nedovolené změně smlouvy.

V předpisech týkajících se veřejných zakázek není orientace zrovna snadná, tím spíše, že na konci roku 2016 byla tato oblast upravena zcela novým zákonem. Nemusíte ale propadat beznaději, rádi Vám v souvislosti s touto problematikou pomůžeme, ať už se bude jednat o přípravu celého zadávacího řízení, nebo jen o jeho administraci.

Dalším stěžejním tématem pro většinu krajů i obcí je zajištění dopravy na jejich území. Mnohá města mají své dopravní podniky, v rámci jejichž každodenního provozu vyvstává celá řada právních problémů. Z naší praxe můžeme uvést právní poradenství při zajištění nákupu nových vozidel pro autobusovou, tramvajovou a trolejbusovou dopravu, či uzavírání smluv na údržbu vozového parku obojí formou zadávacího řízení. Námi zastupované dopravní podniky rovněž řeší celou řadu pracovněprávních problémů, stejně jako se potýkají s černými pasažéry a vymáháním jízdného, které tyto osoby nechtějí platit. Se zajištěním kompletního právního servisu pro dopravní podniky máme bohaté zkušenosti a můžeme Vám nabídnout všechny potřebné právní služby tak říkajíc z jedné ruky. Stejně tak jsme schopni poradit krajům se smlouvami na zajištění dopravní obslužnosti.  

Kromě samosprávy jsme pak za dlouhou dobu existence naší kanceláře radili rovněž orgánům státní správy, které se na nás mnohdy obracely s žádostí o právní stanovisko v komplikovaných otázkách soukromého i veřejného práva.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz