Pracovní právo pro zaměstnavatele

S pracovněprávními vztahy se v průběhu svého života setká prakticky každý člověk, a to buď jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel. Ne vždy jsou však vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci harmonické a někdy dochází k situacím, kdy se zájmy účastníků pracovněprávního vztahu dostanou do vzájemného nesouladu nebo dokonce do příkrého rozporu. Zaměstnavatelé znají ze své praxe nepochybně případy, kdy museli chtě nechtě ukončit pracovní poměr svého zaměstnance, zaměstnanec však nesouhlasil s důvody, pro které dostal výpověď z pracovního poměru, nebo pro které mu byl pracovní poměr ukončen okamžitě, a zaměstnavatel se dlouho obával, aby toto rozvázání nebylo soudem nakonec označeno za neplatné. Možná jste podobnou zkušeností prošli nedávno i Vy. Bohužel nejen výše popsané situace mají mnohdy dohru v soudních síních; pracovní právo skrývá mnohá úskalí, která mohou vést k nedorozuměním, dlouhým sporům a tahanicím, aniž by to některá strana pracovněprávního vztahu původně zamýšlela. Pro zaměstnavatele nemusí být totiž v některých případech snadné formulovat pracovněprávní dokumentaci, ať už se jedná o pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, kvalifikační dohody, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to tak, aby tyto přesně vyhovovaly jejich potřebám a zároveň požadavkům právních předpisů. V řadě případů se dokonce může jednat o rozsáhlé dokumenty, které jsou výsledkem kolektivního vyjednávání či souvisejí s přechodem pracovněprávních vztahů a převzetím zaměstnanců dosud zaměstnaných u jiného zaměstnavatele. Zaměstnanec pak může mít na právní posouzení dané situace odlišný názor než zaměstnavatel a spor je na světě.

Pracovní právo, to není jen zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a celá řada podzákonných právních předpisů, které tento základní předpis pracovního práva provádějí. Opominout totiž nelze ani další normy, jako je zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Ke všem těmto předpisům pak existuje nepřeberné množství soudních rozhodnutí, přičemž stále relevantní jsou i rozhodnutí, která byla vydána ještě za účinnosti starého zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.). Nemusíte je všechny znát. My je známe a rádi Vám poradíme, co z nich pro Vás plyne. Na poli pracovního práva má naše advokátní kancelář dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelským subjektům z řad velkých průmyslových společností, živnostníků, ale i měst a obcí či organizačních složek státu. Běžně poskytujeme právní poradenství při tvorbě pracovněprávní dokumentace upravující vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (pracovních a manažerských smluv, vnitřních předpisů a mnohých dalších), radíme také v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, ukončování pracovních poměrů či agenturního zaměstnávání. Zaměstnavatelům jsme dále nápomocni v oblasti kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv a urovnávání kolektivních sporů. Klienty advokátní kanceláře samozřejmě zastupujeme před soudy všech stupňů, a to mimo jiné ve sporech, jejichž předmětem je určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, zaplacení náhrady mzdy či náhrady škody. V oblasti pracovního práva se rovněž zabýváme prováděním právních auditů či přednáškovou činností. Výše uvedené právní služby jsme samozřejmě připraveni poskytnout i Vám.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz