Reference

Jsme přesvědčeni, že za člověka by měla především hovořit jeho práce. Za dobu existence naší kanceláře bychom jistě našli významné případy, které by za nás promlouvaly velmi hlasitě. Zároveň však ctíme mlčenlivost, která je s výkonem advokacie neodmyslitelně spjata, a proto uvádíme reference pouze obecně, abychom nenarušili důvěru našich klientů. Věříme, že výběr z našich případů Vám pomůže udělat si alespoň rámcovou představu o naší dosavadní práci a důvěře, kterou do nás naši klienti vložili.

Cenné papíry

Příprava podkladů před vystavením směnek vlastních i cizích, včetně blankosměnek a zajišťovacích směnek, převody směnek, uplatňování nároků ze směnek, obrana proti nárokům ze směnek;  poradenství během řady směnečných operací v hodnotě mnoha stovek milionů Kč.

Příprava mnoha desítek smluv o cenných papírech, zejména o převodech cenných papírů a jejich zastavení; poradenství při četných transakcích zajišťovaných zástavními právy k akciím, v několika případech transakcí v hodnotě převyšující 1 miliardu. 

Dopravní právo

Komplexní právní poradenství objednatelům veřejné dopravy, dopravcům a dopravním podnikům zahrnující právní poradenství při nákupu nových vozidel s využitím dotace, změny v dokumentech potřebných pro provozování dopravy nebo infrastruktury (úřední povolení pro provozování dráhy atp.), vypracování rozborů týkající se odborné způsobilosti zaměstnanců dopravce nebo provozovatele infrastruktury, dále rovněž řešíme otázky spojené s kompenzací prokazatelné ztráty dopravcům poskytujícím služby na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a desítky případů ztráty zboží, poškození zboží a pozdního dodání v mezinárodních silničních přepravách podle CMR.   

Energetika

Dlouholeté zkušenosti s problematikou věcných břemen zřizovaných v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo vlastním provozováním distribučních soustav zahrnující jednání s vlastníky dotčených nemovitostí o podmínkách zřízení věcných břemen, sepis a revize vlastních smluv o zřízení věcných břemen, zastupování klientů ve správních řízeních vedených příslušnými katastrálními úřady a rovněž komplexní právní poradenství a podpora v souvislosti s procesem vyvlastnění.

Poradenství v oblasti regulace, cenotvorby a fungování trhu s elektřinou, plynem a teplem zahrnující odborné konzultace (i) k problematice upravené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetickým zákonem), prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu a příslušnými cenovými rozhodnutími a výkladovými stanovisky regulátora trhu, (ii) k problematice veřejných podpor poskytovaných dle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jakož následně dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, který tento právní předpis nahradil, prováděcích právních předpisů k oběma těmto zákonům, a dále směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES a 2009/28/ES, a příslušných notifikačních rozhodnutí Evropské komise, a dále (iii) k problematice cenové regulace v oblasti cen plynu a elektřiny, dohledu nad dodržováním pravidel na trzích v oblasti energetických odvětví, pravidel unbundlingu a právní úpravy ochrany spotřebitele na trzích v energetických odvětvích.

Poradenství ve věcech evropské a národní regulace týkající se projektů společného zájmu nezbytných pro realizaci prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury stanovených v nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 347/2013 ze dne 14. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě uvedené na unijním seznamu projektů společného zájmu realizovaných ve spolupráci se zahraničními provozovateli přepravních soustav, včetně aspektů financování.

Korporátní právo

Pro naše klienty, přední české průmyslové podniky, dlouhodobě poskytujeme právní služby spočívající v komplexní přípravě veškeré korporátní dokumentace související se vznikem, správou a změnami jednotlivých společností. Naše služby se však neomezují na prostou tvorbu rozhodnutí orgánů společností či zápisů z jejich zasedání, nýbrž se aktivně podílíme na organizaci a zajištění řádného průběhu těchto jednání, a tam, kde je to relevantní, následně na základě plných mocí obratem obstaráváme veškerá potřebná veřejnoprávní oprávnění, koncese, licence, či zápisy do příslušných veřejných registrů.

Mnoha našim klientům jsme v minulosti poskytli komplexní právní služby při složitých majetkových transakcích souvisejících se změnami výše základního kapitálu jednotlivých společností, jejich přeměnách (zejména fúzích, štěpeních a změnách právní formy), změnách druhu nebo podoby jejich akcií, vytěsnění minoritních akcionářů apod. Hodnota jednotlivých transakcí dosahovala téměř vždy stovek miliónů korun a všechny byly vždy řádně dokončeny v předem určených termínech umožňujících našim klientům nepřerušený výkon jejich podnikatelské činnosti a řádné a včasné plnění souvisejících účetních a daňových povinností.

Zastupování klienta, významné české společnosti z oblasti strojírenství, ve sporu s nadnárodní korporací o náhradu újmy ve výši 200 milionů Kč způsobené nekalosoutěžním jednáním této korporace.

Nemovitosti

Našemu klientovi, společnosti spravující výrobní areál, poskytujeme již 10 let komplexní právní poradenství v rámci pronájmu souboru skladových a výrobních hal a manipulačních prostor pro strojírenský a zpracovatelský průmysl. Naše služby zahrnují poskytování právních konzultací, účast při jednáních s dotčenými osobami a orgány státní správy, sepisy a revize vlastních nájemních smluv a kontrolu plnění dotačních podmínek státních orgánů a pravidel pro možnost pronájmu uvedených nemovitých věcí. Takto jsme byli klientovi nápomocni při realizaci projektů v celkové hodnotě převyšující 100 milionů Kč.

Našim klientům, společnostem zabývajícím se výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, jsme poskytovali právní služby při zajištění užívacích práv k pozemkům pro výstavbu fotovoltaických elektráren a při jejich následné realizaci. Součástí našich služeb bylo především poradenství se zřizováním věcných břemen a sepisování smluv (kupních, zástavních, o dílo). Hodnoty realizovaných projektů vždy výrazně přesahovaly 100 milionů Kč.

Našemu klientovi, společnosti spravující výrobní areály, jsme poskytovali služby při vkladech nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti a dále při prodejích, bezúplatných převodech i směnách pozemků a budov zahrnujících rovněž výmazy a zápisy staveb do katastru nemovitostí, zřizování a rušení věcných břemen a práci s geometrickými plány na dělení pozemků a vyznačení věcných břemen. Rovněž jsme poskytovali služby při prodeji uceleného průmyslového areálu pro strojírenskou výrobu a zpracovatelský průmysl. Klient měl při realizaci této transakce především zájem na dostatečném zajištění úhrady kupní ceny. S ohledem na preference klienta jsme tedy navrhli využít bankovních zajišťovacích instrumentů (dokumentárního akreditivu a bankovní záruky), přičemž k právním otázkám zajištění jsme klientovi poskytovali průběžně detailní právní poradenství.

Našim klientům, společnostem podnikajícím s nemovitostmi a výstavbou objektů pro bydlení (byty, rodinné domy), poskytujeme komplexní právní služby při přípravě a realizaci jejich developerských projektů. Naše služby zahrnují sepisy smluv o dílo na výstavbu technické a dopravní infrastruktury v příslušných lokalitách (zasíťování pozemků, zbudování místních příjezdových komunikací), kupních smluv na prodej pozemků, prohlášení vlastníka budovy, smluv o převodu bytových i nebytových jednotek a smluv o zřízení služebností, revize zástavních smluv, poskytování služeb advokátních úschov, jednání s dotčenými orgány a katastrálním úřadem atp. Hodnoty jednotlivých projektů dosahují vždy mnoha desítek milionů Kč.

Poradenství pro státní správu a samosprávu

Pro řadu fakult několika veřejných vysokých škol jsme zajišťovali komplexní administraci zadávacích řízení a provádění úkonů podle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a poskytovali s tím související právní poradenství spočívající zejména v sepisování zadávacích dokumentací a veškerých dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách, účasti na jednání hodnotících komisí v roli odborného poradce a uveřejňování relevantních dokumentů ve věstníku veřejných zakázek. Administrovaná zadávací řízení se týkala veřejných zakázek na poskytování dodávek, služeb i stavebních prací, mnohdy na výstavbu unikátních objektů s náklady na výstavbu dosahujícími stovek milionů Kč. Rovněž jsme poskytovali poradenství v souvislosti s několika sty zadávacích řízení na dodávky přístrojů, pomůcek, softwaru atp.  

Pro naše klienty z řad obcí a měst jsme realizovali několik koncesních řízení podle zák. č. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, např. na výběr provozovatele tepelného hospodářství. Právní poradenství jsme poskytovali od fáze přípravy, přes sepis koncesní dokumentace, až po zajištění výběru koncesionáře a uzavření smlouvy mezi zadavatelem a koncesionářem.

Pro ústřední orgány státní správy (zejména pro ministerstva) jsme poskytovali právní poradenství ve věci kontrol zadávacích řízení ve věci projektů spolufinancovaných z prostředků EU zadávaných nejrůznějšími zadavateli.

Ve shora uvedených věcech našim klientům i nadále poskytujeme kvalitní právní poradenství, a to dle aktuálně platného a účinného zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Pracovní právo

Bohaté zkušenosti s právním zastupováním zaměstnavatelů i zaměstnanců v mnoha desítkách pracovněprávních sporů, zejména sporů o neplatnost výpovědi z pracovního poměru.

Četná zpracování komplexních revizí pracovněprávní dokumentace pro největší české zaměstnavatele, tvorba pracovněprávní dokumentace, účast při kolektivním vyjednávání atp.

Rodinné právo

Pravidelně zastupujeme klienty ve věci snižování a zvyšování výživného na děti, dále rovněž při uplatňování výživného na manžela nebo manželku atp. V rodinných věcech poskytujeme běžně právní poradenství ve věci zastupování klientů v péči o děti, v rozvodovém řízení a následném vypořádání SJM, zajišťujeme sepsání návrhů na rozvod manželství a smluv v souvislosti s ukončením manželství a vypořádáním SJM.  

Správa vymáhání pohledávek

Od počátku vzniku advokátní kanceláře nám bylo našimi klienty svěřeno k vymáhání několik set tisíc pohledávek o celkovém objemu přesahujícím dvě miliardy Kč. V rámci vymáhání pohledávek se dovedeme vypořádat s celou řadou specifických situací, jejichž řešení je spjato s potřebou vyhotovení odborných vyjádření řady různých subjektů nebo vypracováním rozsáhlých znaleckých posudků znalců či přímo znaleckých ústavů. Vyjma klasického vymáhání pohledávek v řízeních před obecnými soudy se s úspěchem věnujeme rovněž zastupování klientů v rozhodčích řízeních.

Veřejné zakázky

Poradenství ve stovkách případů týkajících se postupu v zadávacím řízení, výkladu zadávacích podmínek, přípravy či kontroly žádostí o účast, komplexní podpory při zpracování nabídek a konzultací v oblasti kvalifikace dodavatele v rámci veřejných zakázek, z toho v desítkách případů u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou v řádech vyšších stovek milionů Kč.  

Četná právní pomoc při obraně proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky, nezřídka v případě veřejných zakázek s hodnotou plnění dosahující stovek milionů Kč, včetně zastupování dodavatele ve věci podání námitek proti zadávacím podmínkám, přezkumu úkonů zadavatele před ÚOHS a řízení o soudním přezkumu rozhodnutí předsedy ÚOHS.

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek zadávaných sektorovými zadavateli  zahrnující zejména přípravu a zpracování stovek zadávacích dokumentací pro veškeré typy zadávacích řízení, návrhů smluv, návrhů protokolů z jednání hodnotící komise, protokolů o posouzení kvalifikace a zpráv o posouzení a hodnocení nabídek včetně dalších činností spojených s přípravou, průběhem a ukončením zadávacích řízení (včetně veřejných zakázek na projekty dotované z příslušných operačních programů EU).

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz