Korporátní právo

Jednou z přirozených lidských vlastností je vzájemné sdružování a vytváření organizovaných útvarů za účelem dosažení společného cíle. Pokud se navíc tato vlastnost spojí s podnikatelskou myšlenkou, nastává chvíle pro aplikaci korporátního práva. Možná právě Vy máte nyní nápad či záměr, který byste rádi realizovali s přáteli, kolegy nebo pečlivě vybranými obchodními partnery a za tím účelem potřebujete založit obchodní společnost. Po rekodifikaci soukromého práva je pro Vás tato forma podnikání dostupnější než dříve. Typickým příkladem je snížení nákladů na založení nejrozšířenější formy obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, neboť minimální zákonná výše vkladu dnes činí 1 Kč. I když je ale založení obchodní společnosti finančně dostupné, neznamená to, že by na Vás při tomto postupu nečekala řada úskalí.

Založení jakékoliv právnické osoby (ať už je jí obchodní společnost, nadace, spolek atp.) je rozděleno do dvou fází. V první fázi se právnická osoba „ustavuje“, přičemž k ustavení právnické osoby je třeba zákonem předvídané právní jednání, kterým bude nejčastěji uzavření společenské smlouvy. Po ustavení právnické osoby následuje její samotný vznik, tedy její zápis do příslušného veřejného rejstříku (obchodního, nadačního, spolkového apod.). Budete-li zakládat obchodní společnost, patrně již v rámci procesu ustavení budete řešit klíčové otázky, např. kolik členů mají mít orgány společnosti a zda v nich může figurovat i právnická osoba, která se na vzniku nové entity podílí, jak mezi orgány zákon rozděluje kompetence a jak můžete toto rozdělení ovlivnit, jaké vklady lze do společnosti vnést a jakým způsobem se určí jejich hodnota atp. Proces ustavení právnické osoby je v podstatě v rukou budoucích společníků, naopak vznik právnické osoby je již v rukou rejstříkového soudu. Někdy ale není možné vyčkat, až soud konečně přistoupí k zápisu právnické osoby a za budoucí společnost je třeba v mezidobí jednat, tedy např. uzavřít kupní nebo nájemní smlouvu. V tu chvíli budete řešit otázku, zda vůbec lze za právnickou osobu jednat před jejím vznikem, kdo bude z takového právního jednání zavázán a za jakých podmínek to bude nově vzniklá společnost.

Pokud už máte podíl na právnické osobě, dost možná řešíte jiné otázky, jako např. platnost usnesení orgánů společnosti, se kterými nesouhlasíte a které jsou podle Vás v rozporu s požadavkem péče řádného hospodáře. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře byla v právních předpisech zakotvena právě rekodifikací soukromého práva a je upravena jak v obecných ustanoveních vztahujících se na všechny právnické osoby, tak také v zákoně o obchodních korporacích, kde je tato povinnost modifikována typicky anglosaským institutem, tzv. pravidlem podnikatelského úsudku („business judgement rule“), který řádné hospodaření orgánů obchodních korporací oproti obecné občanskoprávní úpravě ještě více zpřísňuje. Péče řádného hospodáře už tak není zcela bezzubý institut, ale zákonem předpokládaná povinnost, které by si měli být vědomi členové statutárních orgánů všech právnických osob bez rozdílu..

V souvislosti s již zmíněnou rekodifikací soukromého práva doznala od 1. 1. 2014 úprava všech právnických osob výrazných změn. Klíčovými předpisy práva obchodních společností jsou dnes především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. I když pro Vás nemusí být snadné se v tomto labyrintu právních norem orientovat, my Vás jím bez zaváhání provedeme.   Korporátní právo bylo totiž vždy alfou a omegou naší advokátní kanceláře, proto se na nás neváhejte obrátit i v případě, že máte prozatím pouze podnikatelskou vizi, ale nevíte, jak ji zrealizovat. Členové našeho právního týmu se právním službám spojeným s komplexní úpravou právnických osob, především pak obchodních společností, dlouhodobě věnují a mají široké praktické zkušenosti nejen se zakládáním, ale i změnou všech typů právnických osob a obchodních korporací, jakož i s dalšími úkony, které je třeba za trvání obchodní společnosti provádět (např. snižování a zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti, dispozice s obchodními podíly, akciemi či členskými podíly atp.). Rozsáhlé zkušenosti mají členové právního týmu naší advokátní kanceláře také s přeměnami právnických osob (fúzemi, rozděleními či změnami právní formy). Samozřejmostí je také zastupování klienta v rejstříkovém řízení u příslušných rejstříkových soudů.

Čím lépe svou společnost v samém začátku vybavíte, tím snazší pak bude její běžný chod a tím méně budete mít v tomto směru starostí, které by Vás odváděly od smysluplné a tvůrčí práce. Rušit se nemusíte nechat ani v průběhu fungování společnosti, rádi Vám starosti s její správou ulehčíme. Proto pokud nechcete nejen v začátcích nic podcenit, využijte našich profesionálních služeb.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz