Rodinné a sousedské vztahy

Rodinné právo je velmi specifická právní oblast. Neshody v rodině jsou velmi citlivé téma, ať už se týkají vztahů uvnitř rodiny nebo rodinného majetku. Ne vždy lze těmto neshodám předcházet, ale někdy to možné je. Tak např. společné jmění mezi manžely není téma jen do soudní síně (nebo pro hollywoodské tvůrce komedií), s problémy ohledně jeho správy a vypořádání se můžete setkat i v průběhu manželství (zúžení rozsahu společného jmění atp.). Někdy je třeba vyřešit otázku hospodaření s majetkem dokonce ještě dříve, než vůbec manželství vznikne. Možná i Vy máte celou řadu otázek na toto téma a rádi byste se svým protějškem nalezli shodu v době, kdy se ještě dohodnout bez větších potíží umíte. Důvodů k tomu může být celá řada – Váš partner by rád realizoval podnikatelský záměr a Vy mu v tom nechcete bránit, ale také nechcete nést případné negativní následky jeho nezdaru.

Ať žijete v sezdaném manželství, nebo v partnerském vztahu, bude nejspíše Vaším hlavním zájmem životní situace Vašich dětí. Ohledně péče, výchovy a výživy by se rodiče měli dokázat dohodnout, bohužel ne vždy je to možné. Především v době rozvodu a po něm není zdaleka jednoduché vyjasnit si pravidla týkající se úpravy výchovy a výživy dítěte. Možná že řešíte situaci, kdy Vaše dítě exceluje ve sportu nebo umění, ale Váš bývalý manžel se na jeho podpoře nechce podílet, přestože by mohl. Třeba se Váš potomek rozhodl studovat v zahraničí, jenomže přes veškerou snahu není dohoda s Vaším partnerem ohledně výše výživného možná a Vy nevíte, u jakého soudu žalovat a jaké právo bude určovat výši výživného Vašeho dítěte. Obdobná situace může nastat, pokud Váš partner žije v cizině nebo je sám příslušníkem jiného státu. Spor mezi partnery se však nemusí týkat jen financí. Třeba i Vy byste rádi vídali své dítě častěji a podíleli se výrazněji na jeho výchově. Zde přichází v úvahu úprava styku rodiče s nezletilým dítětem, a to např. prostřednictvím návrhů na svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, do společné nebo střídavé péče rodičů atd. Můžete rovněž stát před rozhodnutím ujmout se dítěte, které bohužel nemůže žít s vlastními rodiči, a nevíte, co Vás čeká a jak postupovat v řízení o osvojení dítěte do péče.

Pomocnou ruku Vám naše kancelář podá i v situacích týkajících se dědického práva. Nemáte přehled o tom, kteří příbuzní zesnulého mají právo na pozůstalost, nebo zda je možné vzdát se dědictví? Nejen s těmito otázkami Vám poradíme. Naopak, jste-li v situaci, kdy chcete během svého života zajistit rozdělení své pozůstalosti mezi rodinu a blízké, pomůžeme Vám s náležitostmi závěti, či odkazu.

Vaši spokojenost v soukromém životě neovlivňují jen vztahy v rodině, ale třeba i vztahy se sousedy. Bohužel ne každý má štěstí na sousedy, se kterými se na všem rozumně domluví, a proto se můžete dostat snadno do sousedského sporu ve věci tzv. imisí. V tomto případě jde zjednodušeně řečeno o nepřiměřené rušení vlastníka sousedního pozemku vnikáním odpadu, vody, kouře, prachu, světla, stínu, hluku a jiných rušivých vlivů z pozemku souseda. Nebo naopak můžete se sousedy vycházet dobře, a tak se společně chcete dohodnout na zřízení věcných břemen (jakými jsou např. služebnost cesty, služebnost okapu atp.), abyste své sousední pozemky mohli oba plnohodnotně využívat.

Okruh lidí, se kterými přijdete do kontaktu, však netvoří jen rodina a sousedé. Ač se to z laického pohledu nemusí zdát, každý z nás během dne uskutečňuje nespočet právních jednání. Některá jsou tak banální, že k nim pomoc advokátní kanceláře rozhodně nepotřebujete, ale co když přijde např. na koupi nemovité věci a sepis kupní smlouvy, kde může hrát roli sebemenší detail. I když si kupujete jen věc běžné potřeby, může se stát, že vše nefunguje, jak má, a Vy chcete věc opravit nebo vrátit. Kromě koupě se v životě můžete setkat také s tím, že budete věc darovat, či se stanete obdarovaným. I tento postup má v právním řádu svá pravidla, která je třeba dodržovat.

Nejen s těmito starostmi každodenního života jsou naši advokáti připraveni Vám pomoci, neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv problémem, který Vás potká, rádi Vám pomůžeme.

Občanské právo, pod nějž většina výše uvedených životních situací spadá, je jeden z nejkomplexnějších právních oborů, a proto jej tvoří nespočet právních předpisů nejen v rámci českého právního řádu, ale také v rámci unijní legislativy a jiných mezinárodních dokumentů, jimiž je Česká republika vázána. Se spoustou z nich se setkáváte denně a možná si to ani neuvědomujete. Jsou to například zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (Ústava), zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (LZPS), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tzv. NOZ), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.), zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (z.ř.s.) či zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Obzvláště v oblasti rodinného práva pak existuje mnoho „nadnárodních“ právních předpisů, z nichž mezi stěžejní řadíme především ty, které upravují životní situaci dětí – jedná se například o Úmluvu o právech dítěte, Nařízeni Rady (ES) č. 2201/2003, o soudní příslušnosti, uznání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Nařízení Brusel II bis), Nařízení Rady (EU) č. 259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (Řím III), Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností a na něj navazující Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnost. Nemusíte se všemi těmito předpisy nikterak zaobírat, obraťte se na nás a my už to za Vás zařídíme.  

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz